Arbetsgrupper

Vad är en arbetsgrupp?

Styrelsen är beslutande och styrande i föreningen. Arbetsgrupperna utför de aktiviteter som krävs för att driva och utveckla föreningen. Arbetsgrupperna jobbar utifrån styrelsens beslut och föreningens uppsatta mål. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson som sitter i styrelsen som ansvarar för att gruppen får rätt information från styrelsen och för att styrelsen får uppdateringar om gruppens arbete.

Arbetsgruppernas uppdrag

Generellt för alla arbetsgrupper är:

  • Varje arbetsgrupp har regelbundna möten, fysiskt eller på annat sätt, och ska två gånger per år skicka ett mötesprotokoll till styrelsen.
  • Arbetsgruppen ansvarar för att se till att gruppen har den kompetens och kapacitet som behövs för uppdraget, så som att rekrytera nya medlemmar till gruppen vid behov. Detta kan vid behov ske i samarbete med styrelsen och/eller övriga arbetsgrupper.
  • Arbetsgruppen flaggar till styrelsen vid olika typer av svårigheter gällande kapacitet, måluppfyllnad etc.
  • Arbetsgruppen ansvarar för att ha den kontakt med INTACT India som behövs för uppdraget (vid behov med hjälp av styrelsen).
  • Alla engagerade i INTACTs Vänner behöver bidra till att föreningens medlemsantal ökar men det särskilda ansvaret för aktiviteter och dylikt ligger på grupperna PR och Medlemsvård och fadderskap.
  • Varje grupp ansvarar för att säkerställa att informationen som står på föreningens hemsida om gruppens område är aktuell och uppdaterad genom att informera PRgruppen om förändringar.

Respektive arbetsgrupps specifika uppdrag beskrivs nedan.

Arbetsgrupp: Medlemsvård och fadderskap

Nya medlemmar och sponsorer är viktiga men lika viktigt är det att ta väl hand om de vi redan har. Gruppen välkomnar nya medlemmar och sponsorer, tackar för gåvor samt skriver Intacts Vänners medlemsbrev. Gruppen ansvarar även för att barnen på INTACT Special School har faddrar och att dessa får regelbundna uppdateringar om sina fadderbarn och att de sponsorer som stödjer specifika projekt får uppdateringar om dessa. Gruppen ska årligen göra en avstämning med Intact India hur fadderskapsprojektet går.

Arbetsgrupp: Volontärer

Arbetsgruppen ansvarar för rekryterinag av volontärer till Indien. Gruppen har en egen epost där ansökningar kommer in via formulär på hemsidan eller på annat sätt. Gruppen besvarar frågor, ansökningar, träffar potentiella volontärer och har kontakt med INTACT India gällande behov av volontärer och mottagande, uppdrag, praktiska frågor kring boende på plats mm. Kontaktperson från volontärgruppen har kontakt med volontären hela volontärperioden och följer upp efter hemkomst.

Arbetsgrupp: PR, information och aktiviteter

PR-gruppen arbetar med frågor som: Hur presenterar vi föreningen? Hur ska layouten se ut? Hur når vi ut med information till våra medlemmar och sponsorer? Gruppen ansvarar för föreningens hemsida fungerar, är lättillgänglig och har ett aktuellt innehåll. Gruppen har även ansvar för Intact Vänners Facebook-konto där aktiviteter och informationskampanjer hålls för att visa upp föreningens arbete. Gruppen har ett särskilt ansvar för att värva nya medlemmar och sponsorer.

Arbetsgrupp: Opportunity Campus (OC)

Opportunity Campus (Möjligheternas land) är ett projekt hos Intact India som ger unga vuxna med funktionshinder arbetsträning och självständigt boende med målet att komma ut i arbetslivet och leva ett självständigt liv. Projektet arbetar även med attitydförändrande aktiviteter i samhället, lobbyverksamhet och erbjuder juridisk hjälp till personer med funktionshinder som driver diskrimineringsmål.

Arbetsgruppen inom Intacts Vänner säkerställer finansiering till detta omfattande projekt genom att söka pengar från och hålla kontinuerlig kontakt med Forum Syd som är SIDAs underorganisation samt med Intact India. Arbetet innefattar även att årligen åka till Indien för att följa upp projektet och skriva rapport till Forum Syd.