Hur kan jag bidra?

Bli medlem

Idag har Intacts Vänner cirka 500 medlemmar, men behovet är stort och vi vill bli fler!

Bli medlem genom att sätta in 200 kr på pg 90 11 31-3. Märk insättningen "Medlem + ditt namn + tel eller mailadress". 

Maila sedan nedan uppgifter till intactsvanner@gmail.com:

Namn, adress, telefonnummer och mailadress.
Om inbetalande person inte är samma som medlemmen, skall även dennes namn anges.

Förutom att bli medlem kan du stödja oss på något av följande sätt:

•    Skänka en gåva
•    Bli fadder
•    Köpa ett gåvokort


Bli fadder

Intact Special School

Som fadder för Intact Special School finansierar du undervisning och uppehälle för ett barn på skolan. Dessutom täcker pengarna kläder, sjukvård, mat, och träning, oavsett om detta är sjukgymnastik, yogaövningar, simning eller ridterapi. Skolans byggnader och verksamhet är till stor del beroende av fadderskap och gåvor. Skolan får även till viss del statliga bidrag. Som ISS-fadder får du uppgift om barnet och familjen samt ett foto på barnet. Du har även möjlighet att skriva, skolan hjälper till med översättning. Du får även Intacts vänners nyhetsbrev 3-4 gånger per år.

Avgiften för ISS-fadderskap är 2500 kr per år (inkl medlemsavgift). Om du vill betala en engångssumma eller dela upp det över året bestämmer du själv.

 

Girl Child Fostership - Intact Fadderskap

Enligt FNs barnkonvention har alla barn rätt till grundskoleutbildning. Så ser tyvärr inte verkligheten ut.  Huvudsakligen är det flickor som inte får gå i skolan. Många familjer vill hellre investera i pojkars skolgång eftersom de förväntas bidra till familjens framtida försörjning. Flickor får oftare ta ansvar för sysslor i hemmet.

Skolgång för flickor

Att låta flickor gå i skolan ger dem större inflytande i sina hembyar och stärker deras position i samhället. Förutom att läsa och skriva så får de grundläggande utbildning inom hälsa och sjukvård. Det är även visat att flickor som gått i skolan i högre utsträckning ser till att deras barn i sin tur kommer gå i skolan. INTACT har därför valt att fokusera på flickors utbildning, för att på så sätt långsamt kunna förändra attityder och traditioner. En vision är också att vissa flickor ska återvända till sina hembyar som utbildade sjuksköterskor och lärare.

 

Res som volontär

Volontärarbete innebär kunskapsutbyte och arbetskraft, men även ett utbyte mellan kulturer och idéer. Nya vänskaper knyts, tankar och engagemang växer och insikten om att det går att förändra världen känns lite mer möjlig. Bli volontär hos Intact och upplev Indien samtidigt som din resa får en mening. Du bor till självkostnadspris, vi tar inte ut några avgifter, men i utbyte vill vi att du är på plats i minst 3 månader.

Läs mer här