Flicka arbetstränar, limmar band på kula

Stadgar för föreningen Intacts Vänner

1§ Föreningens namn:

Föreningens namn är INTACTS VÄNNER.

2§ Ändamål och syfte

Föreningens huvudändamål är att bistå, den i Indien offentligt registrerade humanitära stiftelsen, Integrated Action Trust, Intact.
Huvudsakliga biståndet syftar till medverkan i förverkligandet Integrated Action Trust´s arbete bland barn och familjer ur den medellösa befolkningsgruppen i Indien. Biståndet avses, i första hand bestå av insamlade kontanta medel. Även personella resurser kan komma ifråga.

Arbetsformer

Allt arbete sker helt på ideell grund och förverkligandet av föreningens ändamål och syfte sker huvudsakligen genom att organisera, administrera och genomföra penninginsamlingar samt i övrigt verka för och vid behov insamla penningmedel för arbete bland barn och familjer. Dessutom kan aktiviteter av exempelvis kunskaps- och informationsutbyte komma ifråga.

3§ Föreningens ställning

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

4§ Medlemskap

4.1 Till medlem kan styrelsen anta envar enskild (fysisk) person, som förklarar sig vilja följa förenings stadgar.
4.2 Till stödjande medlem kan styrelsen anta varje juridisk person, som förklarar sig vilja följa föreningens stadgar.

5§ Medlemsavgift

Medlem eller stödjande medlem erlägger årligen medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiftens storlek för året efter nästkommande verksamhetsår fattas av årsmöte.

6§ Medlemskapets upphörande

Utträde

 1. Medlem eller stödjande medlem har rätt att när som helt utträda ur föreningen. Avgång anses ha skett då uppsägningen inkommit till föreningen.
 2. Om medlem eller stödjande medlem inte erlagt medlemsavgift för verksamhetsåret jämställs utebliven medlemsavgift som egen uppsägning till utträde.

7§ Årsmöte

7.1 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under mars månad.
Vid årsmötet är varje medlem, som fyllt 15 år och som inte uppsagt sig till utträde, röstberättigad och har en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet, såvida inte annat stadgas. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst.
Stödjande medlem äger rätt att delta i förhandlingarna och har yttrande- och förslagsrätt, men ej rätt att delta i besluten.
Ledamot av styrelsen äger ej rätt att dela i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig och ej heller i val av revisorer.
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av den som styrelsen därtill utser.

Kallelse till årsmötet skall göras känd för medlemmar och stödjande medlemmar senast 14 dagar före mötet.

Motionsrätt tillfaller såväl medlem som stödjande medlem. Motionsförslag skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

7.2 Dagordning vid årsmötet.

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet är rätt utlyst
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av mötesfunktionärer) Val av ordförande och sekreterare för mötet) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare
 14. Val av styrelse
  – Ordförande på ett år
  – Ledamöter, mandattid 2 år (halva antalet)
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning, antal och ledamöter
 17. Motioner
 18. Fastställande av medlemsavgifter för året efter nästkommande verksamhetsår
 19. Rapporter och ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
 20. Avslutning

7.3 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna finner sådant erforderligt eller då minst 30 procent av samtliga röstberättigade skriftligen påfordrar extra årsmöte för uppgivet ärendes behandling. På extra årsmöte får, till avgörande, föras endast ärende, som varit upptaget i kallelse till mötet. I övrigt gäller, i tillämpliga delar, vad som sagts ovan under § 7.1.

8§ Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen har hand om ledningen av föreningens verksamhet och ska därvid följa föreningens stadgar och årsmötesbeslut.

Styrelsens ledamöter väljs av årsmöte. Mandatperioden är två år, väljs växelvis.

Styrelsen består av det antal ledamöter som årsmötet beslutar, dock minst tre (3) ledamöter varav en skall vara ordförande.

De valda styrelseledamöterna utser vid ett konstituerande sammanträde inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, övriga områdesansvariga, ev. adjungerande ledamöter och firmatecknare.

Varje ledamot äger en (1) röst och vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten. Beslut fattas med enkel majoritet såvida inte annat föreskrivs.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande eller om minst hälften av ledamöterna så kräver. Styrelsen skall hålla sammanträde minst 3 gånger per år utöver konstituerande styrelsesammanträde.

Styrelsen är beslutför då föreningens ordförande eller vice ordförande och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Styrelsen skall hålla konstituerande styrelsesammanträde efter årsmöte: Ärenden vid konstituerande sammanträde:

 1. Fråga om val av sekreterare i föreningen
 2. Val av kassör eller ekonomiansvarig
 3. Fråga om val av övriga områdesansvariga
 4. Fråga om val av adjungerad ledamot
 5. Val av firmatecknare
 6. Övriga ärenden

9§ Firmateckning

Styrelsen utser föreningens firmatecknare.

10§ Förvaltning

10.1 Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
10.2 Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår.
10.3 Bokslut med resultat- och balansräkning och verksamhetsberättelse eller redovisningshandlingar som vid var tid föreskrivs i gällande lagstiftning. Handlingarna skall överlämnas till revisorerna minst sex veckor före årsmöte.

11§ Valberedning

Årsmöte beslutar om val av valberedning. Årsmöte väljer antal ledamöter och ersättare. Mandatperioden för ordinarie ledamot och ersättare i valberedning är ett år.

12§ Revision

Årsmöte väljer två revisorer. Mandatperioden är två år.
Utöver valda revisorer kan årsmöte besluta om att föreningens räkenskaper granskas av godkänd eller auktoriserad revisor.
Revisionsberättelsen skall föreläggas föreningsstyrelsen senast två veckor före årsmöte.

13§ Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast göras av årsmöte och kräver att minst tre fjärdedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring.

14§ Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, och att förslaget vid båda mötena biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, som skall tillfalla Integrated Action Trust i Indien. Om Integrated Action Trust skulle ha upphört eller väsentligt ändrat sin verksamhet äger mötet besluta om att tillgångarna tillfaller annan etablerad verksamhet riktad till barn.