Aktivitet på skolgården, Intact Special School

Vill du hjälpa till?

Har du lite tid över och vill engagera dig är du varmt välkommen att gå med i en av våra arbetsgrupper. Intacts Vänner har flera arbetsgrupper med olika fokus som utför aktiviteter som hjälper oss driva och utveckla föreningen. Varje arbetsgrupp har en sammankallande kontaktperson som sitter i styrelsen.

Våra olika arbetsgrupper

Medlemsvård och fadderskap

Nya medlemmar och sponsorer är viktiga men lika viktigt är det att ta väl hand om de vi redan har. Arbetsgruppen välkomnar nya medlemmar och sponsorer, samt tackar för gåvor. Gruppen ansvarar även för att barnen på INTACT Special School har faddrar och att dessa får regelbundna uppdateringar om sina fadderbarn och att de sponsorer som stödjer specifika projekt får uppdateringar om dessa. Gruppen har kontinuerlig kontakt med Intact i Indien.

Volontärer

Arbetsgruppen ansvarar för rekrytering av volontärer till Indien. Gruppen besvarar frågor, ansökningar, träffar potentiella volontärer och har kontakt med INTACT India gällande behov av volontärer och mottagande, uppdrag, praktiska frågor kring boende på plats mm. Kontaktperson från volontärgruppen har kontakt med volontären hela volontärperioden och följer upp efter hemkomst.

PR

PR-gruppen arbetar med frågor som: Hur presenterar vi föreningen? Hur ska layouten se ut? Hur når vi ut med information till våra medlemmar och sponsorer? Gruppen ansvarar för föreningens hemsida fungerar, är lättillgänglig och har ett aktuellt innehåll. Gruppen har även ansvar för Intact Vänners Facebook- och Instagramkonton där aktiviteter och informationskampanjer hålls för att visa upp föreningens arbete.

Opportunity Campus (OC)

Arbetsgruppen är en styrgrupp för OC-projektet vilket innefattar månadsmöten med projektgruppen i Indien, säkerställa finansiering till projektet genom att söka pengar från och hålla kontinuerlig kontakt med Forum Syd som är SIDAs underorganisation, samt ansvarar för den årliga rapporteringen av projektet till Forum Syd vilket innefattar en årlig rapporteringsresa till Indien.

Generellt för alla arbetsgrupper:

  • Arbetsgrupperna jobbar utifrån styrelsens beslut och föreningens verksamhetsplan.
  • Varje arbetsgrupp har en kontaktperson som sitter i styrelsen som ansvarar för att gruppen får rätt information från styrelsen och för att styrelsen får uppdateringar om gruppens arbete.
  • Varje arbetsgrupp har regelbundna möten och skickar ett mötesprotokoll till styrelsen två gånger årligen.
  • Arbetsgruppen ansvarar för att se till att gruppen har den kompetens och kapacitet som behövs för uppdraget, så som att rekrytera nya medlemmar till gruppen vid behov. Detta kan vid behov ske i samarbete med styrelsen och/eller övriga arbetsgrupper.
  • Arbetsgruppen flaggar till styrelsen vid olika typer av svårigheter gällande kapacitet, måluppfyllnad etc.
  • Arbetsgruppen ansvarar för att ha den kontakt med Intact i Indien som behövs för uppdraget (vid behov med hjälp av styrelsen).
  • Alla engagerade i Intacts Vänner behöver bidra till att föreningens medlemsantal ökar men det särskilt ansvar ligger på grupperna PR och Medlemsvård och fadderskap.
  • Varje grupp ansvarar för att säkerställa att informationen som står på föreningens hemsida om gruppens område är aktuell och uppdaterad.